Ashus.ashus.net

Full Version: UNI banan.cz [CZ]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Interní rozšíření pro potřeby vkládání hesel do systémů banan, s.r.o.
Hesla obsažena nejsou.

Pro instalaci je nutno rozšíření přetáhnout do okna prohlížeče a povolit. Pak v konfiguraci vyplnit hesla.