Ashus.ashus.net

Full Version: Nastavení minimálních oprávnění v podsložkách
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Rekurzivní nastavení oprávnění souborů na 664 a složek do 10. úrovně na 775 se provádí tímto:
Code:
chown -R www-data:www-data *
chmod -R 640 *
find . -maxdepth 10 -type d -exec chmod 750 {} \;