Ashus.ashus.net

Full Version: SpeedTest 0.6 CZ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PHP skript pro měření rychlosti připojení k serveru. Testuje download i upload. Bohužel neměří latenci, tak může být rychlost nepřesná.

[attachment=22]